18.11.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. zmiany uchwały nr LXVI/867/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 309/15,
4.2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu – druk nr 304/15,
4.3. zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Oświęcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 294/15,
4.4. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 317/15,
4.5. zmiany uchwały Nr III/41/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2015 r. – druk nr 297/15,
4.6. udzielenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na realizację zadania pn.: zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego – druk nr 301/15,

W dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. zmiany uchwały nr LXVI/867/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 309/15,
4.2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu – druk nr 304/15,
4.3. zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Oświęcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 294/15,
4.4. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 317/15,
4.5. zmiany uchwały Nr III/41/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2015 r. – druk nr 297/15,
4.6. udzielenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na realizację zadania pn.: zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego – druk nr 301/15,
4.7. zmiany uchwały Nr IV/55/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na rok 2015 – druk nr 300/15,
4.8. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego , szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji – druk nr 293/15,
4.9. określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów – druk nr 305/15,
4.10. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 298/15,
4.11. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Oświęcim, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk nr 299/15,
4.12. zmiany uchwały Nr XXX/341/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodku wsparcia – Noclegownia Miejska w Oświęcimiu – druk nr 321/15,
4.13. zmiany uchwały Nr XIII/150/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2003 r. w sprawie utworzenia Noclegowni Miejskiej wraz z funkcjami towarzyszącymi dla realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 320/15,
4.14. przyjęcia ,,Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Oświęcim na lata 2016-2020 – druk nr 295/15,
4.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły na okres do dnia 31 marca 2016 r. – druk nr 288/15,
4.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Korczaka na okres 1 roku – druk nr 291/15,
4.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego na okres 1 roku – druk nr 290/15,
4.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Klucznikowskiej na okres 3 lat – druk nr 307/15,
4.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 292/15,
4.20. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów ma odzież – druk nr 289/15,
4.21. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej – druk nr 308/15,
4.22. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Wyspiańskiego 12-16 – druk nr 318/15,
4.23. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 319/15,
4.24. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mieszka I – druk nr 322/15,
4.25. wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 310/15,
4.26. wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 311/15,
4.27. opłaty targowej – druk nr 312/15,
4.28. opłaty od posiadania psów – druk nr 313/15,
4.29. określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – druk nr 314/15,
4.30. zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 323/15,
4.31. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 – Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk nr 324/15.
5. Stanowisko w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna – druk nr 315/15.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9911#gora