16.12.2015

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 23 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 348/15,
4.2. zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Oświęcimskiego Centrum Kultury – druk nr 350/15,
4.3. przyjęcia ,,Gminnego programu wspierania rodziny w mieście Oświęcim na lata 2016-2018” – druk nr 351/15,
4.4. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 306/15,
4.5. ogłoszenia roku 2016 – ,,Rokiem Praw Człowieka i Tolerancji w Oświęcimiu” – druk nr 334/15,
4.6. zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 356/15,

W dniu 23 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 348/15,
4.2. zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Oświęcimskiego Centrum Kultury – druk nr 350/15,
4.3. przyjęcia ,,Gminnego programu wspierania rodziny w mieście Oświęcim na lata 2016-2018” – druk nr 351/15,
4.4. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 306/15,
4.5. ogłoszenia roku 2016 – ,,Rokiem Praw Człowieka i Tolerancji w Oświęcimiu” – druk nr 334/15,
4.6. zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 356/15,

4.7. ustanowienia pomnika przyrody – 296/15,
4.8. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 335/15,
4.9. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 336/15,
4.10. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 338/15,
4.11. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie ul. Legionów – druk nr 325/15,
4.12. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Powstańców Śląskich – druk nr 337/15,
4.13. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w rejonie ul. Stara Droga – druk nr 355/15,
4.14. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w rejonie ul. Stara Droga – druk nr 354/15,
4.15. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego na Placu Rybnym – druk nr 353/15,
4.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia na okres 3 lat – druk nr 327/15,
4.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Chopina na okres 3 lat – druk nr 328/15,
4.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wyzwolenia na okres 3 lat – druk nr 329/15,
4.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej na okres 3 lat – druk nr 330/15,
4.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 332/15,
4.21. uchwalenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim – druk nr 333/15,
4.22. planu pracy Rady Miasta Oświęcim – druk nr 347/15,
4.23. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 357/15,
4.24. określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 349/15,
4.25. wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – druk nr 363/15,
4.26. zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 – druk nr 361/15,
4.27. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 – Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk nr 362/15,
4.28. Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – druk nr 303/15,
4.29. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 316/15,
4.30. dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – druk nr 352/15,
4.31. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 343/15,
4.32. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 346/15,
4.33. współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2016 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – druk nr 344/15,
4.34. współdziałania w 2016 roku Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie – druk nr 345/15,
4.35. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2016 – druk nr 302/15,
4.36. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2016 rok – druk nr 341/15,
4.37. ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2016 rok – druk nr 342/15,
4.38. ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum kultury na 2016 rok – druk nr 340/15,
4.39. ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2016 r. – druk nr 339/15,
4.40. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2016 r. – druk nr 358/15,
4.41. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn. Realizacja Projektu Aleja Pisarzy na 2016 r. – druk nr 359/15,
4.42. udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2016 r. – druk nr 360/15.
5. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na I półrocze 2016 r.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9992#gora