23.03.2016

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o realizacji w 2015 r. Uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim z dniem 1.01.2014 r. Programu ,,Oświęcimska Karta Rodziny” – druk nr 424/16,
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2016 r. na realizację inwestycji pn. ,,Wymiana drewnianego pomostu łączącego wieżę z zamkiem oświęcimskim – etap I – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – druk nr 422/16,
5.2. zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Oświęcim – druk nr 429/16,
5.3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 428/16,
5.4. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 413/16,

W dniu 30 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o realizacji w 2015 r. Uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim z dniem 1.01.2014 r. Programu ,,Oświęcimska Karta Rodziny” – druk nr 424/16,
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2016 r. na realizację inwestycji pn. ,,Wymiana drewnianego pomostu łączącego wieżę z zamkiem oświęcimskim – etap I – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – druk nr 422/16,
5.2. zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Oświęcim – druk nr 429/16,
5.3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 428/16,
5.4. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 413/16,
5.5. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie miasta Oświęcim za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie – druk nr 412/16,
5.6. zmiany uchwały nr XIX/361/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń – druk nr 423/16,
5.7. zmiany Uchwały Nr X/166/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. – druk nr 415/16,
5.8. kontroli wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Zasole oraz Błonie – druk nr 414/16,
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej na okres do dnia 28 lutego 2018 r. – druk nr 419/16,
5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nojego na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. – druk nr 405/16,
5.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej na okres 1 roku – druk nr 409/16,
5.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Głowackiego na okres 2 lat – druk nr 420/16,
5.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Konarskiego na okres 3 lat – druk nr 403/16,
5.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu u zbiegu ul. Dąbrowskiego i ul. Nojego na okres 3 lat – druk nr 404/16,
5.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa na okres 3 lat – druk nr 406/16,
5.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nojego na okres 3 lat – druk nr 407/16,
5.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Marchlewskiego na okres 3 lat – druk nr 408/16,
5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szarych Szeregów na okres 3 lat – druk nr 416/16,
5.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krzywej na okres 3 lat – druk nr 417/16,
5.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Syreniusza na okres 3 lat – druk nr 418/16,
5.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiejskiej na okres 3 lat – druk nr 425/16,
5.22. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Zatorskiej – druk nr 421/16,
5.23. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 410/16,
5.24. zmiany Uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 426/16,
5.25. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk nr 427/16.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=10243#gora