20.04.2016

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Oświęcim – druk nr 445/16.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi – druk nr 439/16,
5.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej – druk nr 440/16,
5.3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Łukowej i Garbarskiej – druk nr 448/16,
5.4. zmiany uchwały Nr XVII/335/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2016 rok – druk nr 442/16,
5.5. zmiany uchwały Nr XVII/336/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2016 rok – druk nr 441/16,

W dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Oświęcim – druk nr 445/16.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi – druk nr 439/16,
5.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej – druk nr 440/16,
5.3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Łukowej i Garbarskiej – druk nr 448/16,
5.4. zmiany uchwały Nr XVII/335/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2016 rok – druk nr 442/16,
5.5. zmiany uchwały Nr XVII/336/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2016 rok – druk nr 441/16,
5.6. udzielenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na realizację zadania: wyjazdy edukacyjne, artystyczne i sportowe, Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów, warsztaty artystyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2016 roku – druk nr 435/16,
5.7. zmiany uchwały Nr XXXIV/656/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r. – druk nr 434/16,
5.8. zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Oświęcim – druk nr 433/16,
5.9. zasad udzielania stypendiów ,,Oświęcimskie Orły” dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej oraz najlepszego absolwenta szkoły gimnazjalnej w Oświęcimiu – druk nr 443/16,
5.10. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 446/16,
5.11. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 436/16,
5.12. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 437/16,
5.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. – druk nr 438/16,
5.14. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim oraz Dyrektora Oświęcimskiego Centrum Kultury – druk nr 447/16,
5.15. zmiany Uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 449/16,
5.16. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk nr 444/16.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=10315#gora