18.05.2016

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 25 maja 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2015 – druk nr 411/16.
5. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 451/16.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego – gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w mieście Oświęcim – druk nr 460/16,

W dniu 25 maja 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2015 – druk nr 411/16.
5. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 451/16.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego – gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w mieście Oświęcim – druk nr 460/16,

6.2. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu za 2015 rok – druk nr 457/16,
6.3. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2015 r. – druk nr 450/16,
6.4. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 454/16,
6.5. powierzenia Województwu Małopolskiemu wykonania zadania własnego Gminy Miasto Oświęcim w zakresie dróg gminnych pn. ,,Przebudowa drogi publicznej gminnej ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu” – druk nr 452/16,
6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego przy ulicy Śniadeckiego 16/2 w Oświęcimiu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 453/16,
6.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Kraszewskiego na okres 3 lat – druk nr 459/16,
6.8. zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 458/16,
6.9. zmiany Uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 456/16,
6.10. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk nr 455/16.
7. Interpelacje:
7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
7.2. interpelacje radnych,
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=10397#gora