22.06.2016

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych przez Miasto Oświęcim – druk nr 475/16.
5. Roczna ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 – druk nr 474/16.
6. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2015” – druk nr 461/16.
7. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2015 roku – druk nr 432/16.
8. Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2015 rok – druk nr 472/16.
9. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 485/16.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

W dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych przez Miasto Oświęcim – druk nr 475/16.
5. Roczna ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 – druk nr 474/16.
6. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2015” – druk nr 461/16.
7. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2015 roku – druk nr 432/16.
8. Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2015 rok – druk nr 472/16.
9. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 485/16.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
10.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Kościeleckiej, Pod Olszyną i Zagrodowej – druk nr 476/16,
10.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu – druk nr 488/16,
10.3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A – druk nr 487/16,
10.4. udzielenia dotacji dla Towarzystwa Salezjańskiego Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. Ks. J. Bosko w Oświęcimiu – na prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu kaplicy św. Jacka w Oświęcimiu – druk nr 469/16,
10.5. wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu – druk nr 466/16,
10.6. udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – druk nr 481/16,
10.7. zmiany uchwały Nr XVII/338/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2016 r. – druk nr 482/16,
10.8.  przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa – druk nr 468/16,
10.9. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu w 2017 r. – druk nr 467/16,
10.10. przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – druk nr 490/16,
10.11. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2017 r. – druk nr 489/16,
10.12. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 471/16,
10.13. bezpośredniego powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Oświęcimiu wykonania zadania własnego Gminy Miasta Oświęcim oraz Gmin – stron porozumienia międzygminnego, z zakresu lokalnego transportu zbiorowego – druk nr 478/16,
10.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu na lokal socjalny i pomieszczenia tymczasowe w budynku przy ul. St. Leszczyńskiej 2 – druk nr 465/16,
10.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres do dnia 31 sierpnia 2016 r. – druk nr 480/16,
10.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Brzechwy na okres 3 lat – druk nr 479/16,
10.17. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 464/16,
10.18. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 477/16,
10.19. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Reymonta 1-3 – druk nr 491/16,
10.20. zmiany uchwały Nr LIV/1079/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. – druk nr 483/16,
10.21. zmiany uchwały Nr XIV/242/15 z dnia 28 października 2015 r. – druk nr 484/16,
10.22. uchwalenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim – druk nr 470/16,
10.23. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2015 r. – druk nr 473/16,
10.24. zmiany Uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 486/16,
10.25. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk nr 492/16.
11. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na II półrocze 2016 r.
12. Interpelacje:
12.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
12.2. interpelacje radnych,
13. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=10462#gora