20.04.2011

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 27 kwietnia  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 27 kwietnia  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie pucharów Ministra Sportu i Turystyki.
3. Przyjęcie protokołu z 7 sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
5. Sprawozdanie za rok 2010 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy samorządu  z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 125/11.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy Placu Pokoju na okres 3 lat – druk nr 119/11,
6.2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Kamieniec na okres 3 lat – druk nr 124/11,
6.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Unii Europejskiej 10 – druk  nr 121/11,
6.4. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze przetargu darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu zajętej pod drogę wojewódzką  ul. Konopnickiej – druk nr 120/11,
6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 118/11,
6.6. uchylenia uchwały Nr VII/76/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  w Oświęcimiu na przeprowadzenie badań archeologicznych przy północnej elewacji kościoła – druk nr 123/11,
6.7. opłaty za świadczenia prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkoli publicznych – druk nr 89/11,
6.8. zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2010 roku  w sprawie: ustalenia dotacji dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2011 rok – druk nr 122/11,
6.9. zmiany Uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019 – druk nr 126/11,
6.10. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 – Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 127/11.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=rada_miasta_6_kadencji