24.08.2016

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 23 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z realizacji “Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” za rok 2015 – druk nr 496/16.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu – druk nr 515/16,
5.2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną – druk nr 516/16,
5.3. zmiany uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 494/16,
5.4. zmiany składu Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 503/16,
5.5. zmiany uchwały Nr X/170/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2016 r. – druk nr 511/16,

W dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 23 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z realizacji “Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” za rok 2015 – druk nr 496/16.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu – druk nr 515/16,
5.2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną – druk nr 516/16,
5.3. zmiany uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 494/16,
5.4. zmiany składu Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 503/16,
5.5. zmiany uchwały Nr X/170/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2016 r. – druk nr 511/16,
5.6. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 512/16,
5.7. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 513/16,
5.8. zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 514/16,
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 1 roku – druk nr 497/16,
5.10.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego na okres 3 lat druk nr 519/16,
5.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiklinowej na okres 3 lat – druk nr 520/16,
5.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Orłowskiego na okres 3 lat – druk nr 493/16,
5.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej na okres 3 lat – druk nr 498/16,
5.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. 3 Maja na okres 3 lat – druk nr 499/16,
5.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap na okres 3 lat – druk nr 500/16,
5.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Klasztornej na okres 3 lat – druk nr 501/16,
5.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 502/16,
5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Stara Droga na okres 3 lat – druk nr 507/16,
5.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej na okres 3 lat – druk nr 508/16,
5.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 9 miesięcy – druk nr 509/16,
5.21. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 504/16,
5.22. wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego przy ulicy Wyspiańskiego 23 w Oświęcimiu z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 505/16,
5.23. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości w rejonie ul. Wiklinowej i ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu – druk nr 510/16,
5.24. zmiany uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2014 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 495/16,
5.25. skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 506/16,
5.26. zmiany Uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 518/16,
5.27. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk nr 517/16.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=10653#gora