21.09.2016

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za I półrocze 2016 r. – druk nr 524/16.
5. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 01 stycznia 2016 r. do 09 września 2016 r. – druk nr 528/16.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2016 roku wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2016 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych – druk nr 522/16.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
7.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukowej i Garbarskiej – druk nr 526/16,

W dniu 28 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za I półrocze 2016 r. – druk nr 524/16.
5. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 01 stycznia 2016 r. do 09 września 2016 r. – druk nr 528/16.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2016 roku wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2016 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych – druk nr 522/16.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
7.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukowej i Garbarskiej – druk nr 526/16,
7.2. zmiany uchwały Nr XVII/338/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2016 r. – druk nr 532/16,
7.3. zmiany uchwały Nr XVII/336/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum zamek w Oświęcimiu na 2016 rok – druk nr 531/16,
7.4. uzgodnienia inwestycji pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Bulwary w Oświęcimiu” – druk nr 527/16,
7.5. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim – druk nr 534/16,
7.6. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości w rejonie ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – druk nr 525/16,
7.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres do dnia 31 grudnia 2016 r. – druk nr 536/16,
7.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego na okres do 31 grudnia 2017 r. – druk nr 530/16,
7.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego na okres 2 lat – druk nr 529/16,
7.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 537/16,
7.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Batorego na okres 3 lat – druk nr 535/16,
7.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Głowackiego na okres 3 lat – druk nr 523/16,
7.13. zmiany uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 539/16,
7.14. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk nr 538/16.
8. Interpelacje:
8.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
8.2. interpelacje radnych,
9. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=10713#gora