23.11.2016

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi – druk nr 575/16,
4.2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukowej i Garbarskiej – druk nr 574/16,
4.3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego i Bema – druk nr 573/16,
4.4. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 – druk nr 586/16,
4.5. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w funkcjonującym na terenie miasta Oświęcim ośrodku wsparcia – Schronisko dla osób bezdomnych – druk nr 580/16,
4.6. zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 568/16,

W dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi – druk nr 575/16,
4.2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukowej i Garbarskiej – druk nr 574/16,
4.3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego i Bema – druk nr 573/16,
4.4. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 – druk nr 586/16,
4.5. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w funkcjonującym na terenie miasta Oświęcim ośrodku wsparcia – Schronisko dla osób bezdomnych – druk nr 580/16,
4.6. zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 568/16,
4.7. uchylenia uchwały Nr V/65/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim wieloletniego programu zdrowotnego wczesnej profilaktyki zakażeń HPV – druk nr 585/16,
4.8. zmiany uchwały Nr XXIX/538/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/908/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r. oraz uchwałą Nr X/186/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. – druk nr 591/16,
4.9. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 566/16,
4.10. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 567/16,
4.11. zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 572/16,
4.12. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 561/16,
4.13. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem przy ul. Obozowej 16 w Oświęcimiu – druk nr 584/16,
4.14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kopernika 2 – druk nr 570/16,
4.15. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 579/16,
4.16. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 592/16,
4.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej na okres 2 lat – druk nr 576/16,
4.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Piłsudskiego na okres 3 lat – druk nr 565/16,
4.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia na okres 3 lat – druk nr 571/16,
4.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia na okres 3 lat – druk nr 564/16,
4.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pilata na okres 3 lat – druk nr 593/16,
4.22. zmiany uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2014 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 590/16,
4.23. wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 582/16,
4.24. wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 581/16,
4.25. opłaty targowej – druk nr 583/16,
4.26. zmiany uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 588/16,
4.27. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk nr 589/16.
5. Stanowisko w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna – druk nr 587/16.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=10865#gora