14.12.2016

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pana Piotra Hertiga z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r. – druk nr 621/16,
6.2. zmiany uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 622/16,

W dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pana Piotra Hertiga z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r. – druk nr 621/16,
6.2. zmiany uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 622/16,

6.3. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk nr 623/16,
6.4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 578/16,
6.5. Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – druk nr 577/16,
6.6. dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – druk nr 597/16,
6.7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 600/16,
6.8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 614/16,
6.9. współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2017 r. zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – druk nr 595/16,
6.10. współdziałania w 2017 r. Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie – druk nr 596/16,
6.11. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2017 – druk nr 569/16,
6.12. ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2017 r. – druk nr 617/16,
6.13. ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2017 r. – druk nr 616/16,
6.14. udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2017 r. – druk nr 620/16,
6.15. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2017 r. – druk nr 619/16,
6.16. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn. Realizacja Projektu Aleja Pisarzy na 2017 rok – druk nr 618/16,
6.17. ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2017 rok – druk nr 625/16,
6.18. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2017 – druk nr 624/16,
6.19. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 603/16,
6.20. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 604/16,
6.21. zmiany uchwały Nr XLVIII/904/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r. – druk nr 613/16,
6.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia i najmu przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w budynku przy ul. Słowackiego 1a w Oświęcimiu – druk nr 615/16,
6.23. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIII/150/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2003 r. w sprawie utworzenia Schroniska dla osób bezdomnych wraz z funkcjami towarzyszącymi dla realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 608/16,
6.24. zmiany składu Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 602/16,
6.25. zmiany uchwały Nr LIV/1079/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. – druk nr 610/16,
6.26. określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim – druk nr 611/16,
6.27. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Oświęcim działki: 2006/1202, 2006/379 a Powiatem Oświęcimskim działki: 620/12, 620/13, 368/18 – druk nr 601/16,
6.28. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiklinowej na okres do dnia 31 maja 2019 r. – druk nr 598/16,
6.29. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres 3 lat – druk nr 599/16,
6.30. podpisania umowy partnerskiej z miastem włoskim Cori – druk nr 607/16,
6.31. ogłoszenia roku 2017 – ,,Rokiem Andrzeja Patrycego Nideckiego” – druk nr 609/16,
6.32. uchwalenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim – druk nr 612/16,
6.33. planu pracy Rady Miasta Oświęcim – druk nr 606/16,
6.34. zmiany Uchwały Nr XV/295/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – druk nr 605/16,
7. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na I półrocze 2017 r.
8. Interpelacje:
8.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
8.2. interpelacje radnych,
9. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=10939#gora