15.02.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim – druk nr 665/17,
4.2. udzielenia dotacji dla Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki) w Oświęcimiu – na wykonanie robót mających na celu podbicie fundamentów, odnowienie i uzupełnienie tynków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 10 (położonego na działce nr 2400) – druk nr 655/17,
4.3. udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP – na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z projektem budowlanym ogrodzenia muru cmentarza wraz z bramą wjazdową – druk nr 656/17,
4.4. udzielenia dotacji dla Towarzystwa Salezjańskiego, Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. Ks. J. Bosko w Oświęcimiu – na prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu kaplicy św. Jacka w Oświęcimiu – 657/17,
4.5. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 648/17,

W dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim – druk nr 665/17,
4.2. udzielenia dotacji dla Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki) w Oświęcimiu – na wykonanie robót mających na celu podbicie fundamentów, odnowienie i uzupełnienie tynków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 10 (położonego na działce nr 2400) – druk nr 655/17,
4.3. udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP – na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z projektem budowlanym ogrodzenia muru cmentarza wraz z bramą wjazdową – druk nr 656/17,
4.4. udzielenia dotacji dla Towarzystwa Salezjańskiego, Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. Ks. J. Bosko w Oświęcimiu – na prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu kaplicy św. Jacka w Oświęcimiu – 657/17,
4.5. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 648/17,
4.6. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – druk nr 644/17,
4.7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 649/17,
4.8. przyjęcia Programu ,,Oświęcimska Karta Mieszkańca” – druk nr 662/17,
4.9. określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Oświęcim – druk nr 660/17,
4.10. określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim – 661/17,
4.11. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku – druk nr 645/17,
4.12. zmiany uchwały Nr XXIV/466/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 659/17,
4.13. zmiany uchwały Nr XXIV/465/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 658/17,
4.14. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego na Pl. Pokoju – druk nr 643/17,
4.15. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Bulwary – druk nr 650/17,
4.16. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek stanowiących część ul. 3 Maja na rzecz Gminy Miasta Oświęcim od MSM ,,Budowlanka” – druk nr 651/17,
4.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Bulwary na okres od dnia 29 kwietnia 2017 r. do 24 września 2017 r. – druk nr 652/17,
4.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Bulwary na okres do 31 grudnia 2017 r. – druk nr 654/17,
4.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres do dnia 30 czerwca 2017 r. – druk nr 653/17,
4.20. zmiany uchwały Nr I/4/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2014 r. zmienionej uchwałą Nr III/12/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2014 r. – druk nr 646/17,
4.21. kontroli wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Północ i Południe – druk nr 647/17,
4.22. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 663/17.
4.23. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 664/17.
5. Interpelacje:
5.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
5.2. interpelacje radnych,
6. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11102#gora