22.03.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o realizacji w 2016 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim z dniem 1 stycznia 2014 r. Programu ,,Oświęcimska Karta Rodziny” – druk nr 695/17.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa – druk nr 681/17,

W dniu 29 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o realizacji w 2016 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim z dniem 1 stycznia 2014 r. Programu ,,Oświęcimska Karta Rodziny” – druk nr 695/17.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa – druk nr 681/17,

5.2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr L/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005 r. – druk nr 682/17,
5.3. zmiany uchwały Nr XXIX/561/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2017 r. – druk nr 680/17,
5.4. przyjęcia sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie miasta Oświęcim za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie – druk nr 673/17,
5.5. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – druk nr 683/17,
5.6. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Oświęcim – druk nr 684/17,
5.7. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – druk nr 678/17,
5.8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – 679/17,
5.9. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/406/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim – druk nr 694/17,
5.10. zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Jaracza i ulicy Więźniów Oświęcimia na okres trzech lat – druk nr 685/17,
5.11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego – garażu o pow. 69,47 m2 przy ul. Więźniów Oświęcimia 10 z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk nr 670/17,
5.12. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego – pomieszczenia magazynowego o pow. 52,00 m2 przy ul. Więźniów Oświęcimia 10 z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk 668/17,
5.13. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 688/17,
5.14. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim prawa wieczystego użytkowania gruntu zajętego pod ulicę Jana Kilińskiego w Oświęcimiu – druk nr 671/17,
5.15. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ulicy Asnyka w Oświęcimiu – druk nr 672/17,
5.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu na os. Skarpa na okres do 31 grudnia 2019 r. – druk nr 686/17,
5.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej na okres 1 roku – druk nr 669/17,
5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Solnej na okres 3 lat – druk nr 687/17,
5.19. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Olszewskiego 3 – druk nr 689/17,
5.20. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Obozowej 16 w Oświęcimiu – druk nr 696/17,
5.21. zmiany uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim – 677/17,
5.22. nadania nazwy dla ciągu komunikacyjnego w Oświęcimiu ulica Ceglana – dodatkowy przebieg – druk nr 674/17,
5.23. nadania nazwy dla ronda usytuowanego u zbiegu ulic Władysława Jagiełły Kamieniec i Ceglanej w Oświęcimiu – druk nr 676/17,
5.24. nadania nazwy dla ulicy w Mieście Oświęcim – druk nr 675/17,
5.25. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim druk nr 690/17,
5.26. emisji obligacji o wartości nominalnej 9 400 000 złotych – druk nr 691/17,
5.27. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 692/17,
5.28. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 693/17.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11185#gora