19.04.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Oświęcim – druk nr 730/17.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki, Legionów – druk nr 724/17,
5.2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej – druk nr 714/17,
5.3. przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/407/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukowej i Garbarskiej – druk nr 701/17,
5.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 707/17,
5.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 706/17,
5.6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2016 rok – druk nr 712/17,

W dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Oświęcim – druk nr 730/17.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki, Legionów – druk nr 724/17,
5.2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej – druk nr 714/17,
5.3. przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/407/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukowej i Garbarskiej – druk nr 701/17,
5.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 707/17,
5.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 706/17,
5.6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2016 rok – druk nr 712/17,
5.7. zmiany uchwały Nr XXXI/605/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – druk nr 716/17,
5.8. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2017 rok druk nr 723/17,
5.9. zmiany uchwały Nr XXIX/562/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na rok 2017 – druk nr 708/17,
5.10. udzielenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na realizację zadania: wyjazdy edukacyjne, artystyczne i sportowe, Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów, warsztaty artystyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2017 roku – druk nr 729/17,
5.11. zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – druk nr 715/17,
5.12. uznania terenu na obszarze Miasta Oświęcim za park miejski o nazwie “Park Zasole” oraz ustalenia Regulaminu korzystania z terenu parku miejskiego o nazwie “Park Zasole” – druk nr 725/17,
5.13. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 11,60 m2 przy ul. Powstańców Śląskich 16 z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk nr 721/17,
5.14. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 21,20 m2 przy ul. Powstańców Śląskich z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk nr 720/17,
5.15. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 12,10 m2 przy ul. Powstańców Śląskich 16 z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk nr 718/17,
5.16. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 13,24 m2 przy ul. Powstańców Śląskich 16 z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk nr 717/17,
5.17. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 16,70 m2 przy ul. Powstańców Śląskich 16 z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony – druk nr 719/17,
5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dziewrżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nojego na okres od 1 maja 2017 r. do 30 września 2017 r. – druk nr 709/17,
5.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres od 1 maja 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. – druk nr 704/17,
5.20 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jaracza na okres 1 roku – druk nr 722/17,
5.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej na okres do dnia 31 grudnia 2018 r. – druk nr 703/17,
5.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 705/17,
5.23. wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu kolejnej umowy najmu lokalu socjalnego nr 37 w budynku przy ulicy St. Leszczyńskiej 2 na okres od dnia 30 kwietnia 2017 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. – druk nr 702/17,
5.24. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 711/17,
5.25. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 710/17,
5.26. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Gospodarczej – druk nr 726/17,
5.27. kontroli poprawności procedury przetargowej wybranych zamówień publicznych: Przebudowa ul. Skłodowskiej – Curie i Partyzantów (2015 r.), Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie Park&Ride (2016 r.) – druk nr 713/17,
5.28. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 727/17,
5.29. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 728/17.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11273#gora