24.05.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 31 maja 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2016 – druk nr 697/17.
5. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 735/17.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 733/17,
6.2. zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania – druk nr 738/17,
6.3. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 739/17,

W dniu 31 maja 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2016 – druk nr 697/17.
5. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 735/17.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 733/17,
6.2. zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania – druk nr 738/17,
6.3. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 739/17,
6.4. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu za 2016 r. – druk nr 740/17,
6.5. nadania nazwy dla Krytej Pływalni w Oświęcimiu – druk nr 746/17,
6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Pod Olszyną – druk nr 741/17,
6.7. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Sakranusa – druk nr 747/17,
6.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kopernika – druk nr 745/17,
6.9. wyrażenia zgody na darowiznę prawa własności działek Gminy Miasta Oświęcim dla Powiatu Oświęcimskiego – druk nr 744/17,
6.10. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Oświęcim darowizny prawa użytkowania wieczystego od firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna – druk nr 737/17,
6.11 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sadowej/Zagrodowej na okres do 31 grudnia 2018 r. – druk nr 736/17,
6.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Tuwima na okres 3 lat – druk nr 742/17,
6.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wyzwolenia na okres 3 lat – druk nr 743/17,
6.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Kamieniec na okres 3 lat – druk nr 748/17,
6.15. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim gruntu zajętego pod ulicę Zagrodową w Oświęcimiu – druk nr 751/17,
6.16. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 749/17,
6.17. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 750/17.
7. Interpelacje:
7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
7.2. interpelacje radnych,
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11373#gora