20.05.2011

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 25 maja  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 25 maja  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r.  w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Oświęcim – druk nr 128/11,
4.2. wydzierżawienia na okres 9 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Kochanowskiego – druk nr 130/11,
4.3. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Klasztornej – druk nr 129/11,
4.4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Nojego w Oświęcimiu – druk nr 131/11,
4.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego  w Oświęcimiu przy ul. Łukasiewicza – druk nr 133/11,
4.6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Polowieckiej w Oświęcimiu – druk  nr 136/11,
4.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu na lokal nr 37 w budynku przy ul. St. Leszczyńskiej – druk  nr 143/11,
4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 145/11,
4.9. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 144/11,
4.10. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek przyległych do nieruchomości stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej, dla której przy wyodrębnieniu lokali wydzielono działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej – druk nr 151/11,
4.11. zmiany uchwały Nr III/32/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2011 r. – druk nr 150/11,
4.12. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok – druk nr 137/11,
4.13. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2010 r. – druk nr 138/11,
4.14. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Oświęcimskiego Centrum Kultury za 2010 r. – druk nr 140/11,
4.15. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zamek w Oświęcimiu  (w organizacji) za 2010 r. – druk nr 139/11,
4.16. zmiany uchwały Nr III/31/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2010 roku  w sprawie ustalenia dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2011 rok – druk nr 135/11,
4.17. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu – druk nr 142/11,
4.18. poparcia dla połączenia spółek komunalnych: Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o.  w Oświęcimiu ze Składowiskiem Odpadów Komunalnych Sp z o.o. w Oświęcimiu oraz Cmentarzem Komunalnym Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk nr 149/11,
4.19. powołania Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk  nr 148/11,
4.20. kontroli w zakresie ,,Ocena racjonalności wydatkowania środków finansowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 r.” – druk nr 132/11,
4.21. zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy – druk nr 134/11,
4.22. upoważnienia Prezydenta Miasta Oświęcim do lokowania wolnych środków budżetowych –  druk nr 141/11,
4.23. zmiany uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019 – druk nr 146/11,
4.24. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 – Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 147/11.
5. Interpelacje:
5.1. interpelacje radnych,
5.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
7. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=rada_miasta_6_kadencji