21.06.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 35 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych przez Miasto Oświęcim w roku 2016 – druk nr 769/17.
5. Roczna ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 – druk nr 771/17.
6. Informacja na temat realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku a dal przy Zespole Szkół Nr 1 w Oświęcimiu” – druk nr 768/17.
7. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2016” – druk nr 732/17.
8. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2016 roku – druk nr 700/17.
9. Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2016 rok – druk nr 761/17.
10. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 699/17.

W dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 35 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych przez Miasto Oświęcim w roku 2016 – druk nr 769/17.
5. Roczna ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 – druk nr 771/17.
6. Informacja na temat realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku a dal przy Zespole Szkół Nr 1 w Oświęcimiu” – druk nr 768/17.
7. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2016” – druk nr 732/17.
8. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2016 roku – druk nr 700/17.
9. Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2016 rok – druk nr 761/17.
10. Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 699/17.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
11.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A – druk nr 774/17,
11.2. przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/82/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego i Bema – druk nr 773/17,
11.3. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 764/17,
11.4. udzielenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na realizację zadania: wyjazdy turystyczne i rekreacyjne oraz bilety na spektakle teatralne, koncerty i wystawy dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w OCK – druk nr 765/17,
11.5. zmiany uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXIX/556/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu oraz uchylenia uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXXI/606/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 777/17,
11.6. zmiany uchwały Nr XXIX/560/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2017 – druk nr 767/17,
11.7. uchylenia uchwały Nr XXXIV/657/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 766/17,
11.8. przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – druk nr 752/17,
11.9. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2018 r. – druk nr 753/17,
11.10. zmiany uchwały Nr XXIII/445/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2017 r. – druk nr 754/17 + autopoprawka,
11.11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości Rynek Główny 2 w Oświęcimiu – druk nr 779/17,
11.12. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 763/17,
11.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wyzwolenia na okres 1 roku – druk nr 755/17,
11.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dworcowej na okres 1 roku – druk nr 776/17,
11.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu pomiędzy al. Tysiąclecia a ul. Czarnieckiego na okres 3 lat – 760/17,
11.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres 3 lat – druk nr 759/17,
11.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego na okres 3 lat – druk nr 758/17,
11.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej na okres 3 lat – druk nr 757/17,
11.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nowej na okres 3 lat – druk nr 756/17,
11.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 770/17,
11.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi na okres 3 lat – druk nr 772/17,
11.22. uchwalenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim – druk nr 775/17,
11.23. dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 778/17,
11.24. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2016 r. – druk nr 762/17,
11.25. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 780/17,
11.26. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 781/17.
12. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na II półrocze 2017 r.
13. Interpelacje:
13.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
13.2. interpelacje radnych,
14. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11443#gora