23.08.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z 36, 37 i 38 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z realizacji ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” za rok 2016 – druk nr 799/17.
5. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2016” – druk nr 830/17.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pana Piotra Hertiga z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim.
9. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pani Elżbiety Kos z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Oświęcim.
10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oświęcim.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
11.1 odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – druk nr 824/17,
11.2. odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta – druk nr 825/17,
11.3. odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 826/17,
11.4. odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia Środowiska i Pomocy Społecznej – druk nr 827/17,
11.5. odwołania Przewodniczącego Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – druk nr 828/17,
11.6. zmiany uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2014 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 829/17,
11.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 793/17,
11.8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu – druk nr 823/17,
11.9. zmiany uchwały Nr XXIX/566/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2017 rok – druk nr 803/17,
11.10. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 802/17,
11.11. zmiany uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XVII/330/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 804/17,
11.12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk – druk nr 820/17,
11.13. przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego – druk nr 800/17,
11.14. zmiany uchwały Nr XXIII/439/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016 r. – druk nr 813/17,
11.15.wydzielonego rachunku dochodów – druk nr 814/17,
11.16. zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 801/17,
11.17. uchylenia uchwały Nr X/157/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim – druk nr 792/17,
11.18. nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w Oświęcimiu – druk nr 791/17,
11.19 wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 819/17,
11.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości przy ul. Śniadeckiego 22 z dotychczasowym najemcą – druk nr 805/17 + autopoprawka,
11.21. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Paździory – druk nr 788/17,
11.22. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Chodniki – druk nr 817/17,
11.23. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim gruntu zajętego pod ścieżkę rowerową przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – druk nr 807/17,
11.24. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim gruntu zajętego pod ścieżkę rowerową przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – 808/17,
11.25. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim gruntu zajętego pod pas drogowy ul. Cichej w Oświęcimiu – druk nr 809/17,
11.26. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. – druk nr 785/17,
11.27. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 1 roku – druk nr 818/17,
11.28. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi na okres 1 roku – druk nr 798/17,
11.29. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej na okres 3 lat – druk nr 806/17,
11.30. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich na okres 1 roku – druk nr 797/17,
11.31. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich na okres 3 lat – druk nr 786/17,
11.32. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Głowackiego na okres 3 lat – druk nr 787/17,
11.33. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej na okres 3 lat – druk nr 790/17,
11.34. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich na okres 3 lat – druk nr 796/17,
11.35. kontroli wydatków ponoszonych na działalność społeczno – kulturalną Rad Osiedli: Dwory – Kruki i Monowice – druk nr 821/17,
11.36. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 822/17,
11.37. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 816/17,
11.38. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 815/17.
12. Interpelacje:
12.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
12.2. interpelacje radnych,
13. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11564#gora