20.09.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 27 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXIX i XL sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za I półrocze 2017 r. – druk nr 836/17.
5. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 01 stycznia 2017 r. do dnia 05 września 2017 r. – druk nr 838/17.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Oświęcim – druk nr 835/17.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2017 roku wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2017 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych – druk nr 831/16.

W dniu 27 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXIX i XL sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za I półrocze 2017 r. – druk nr 836/17.
5. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 01 stycznia 2017 r. do dnia 05 września 2017 r. – druk nr 838/17.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Oświęcim – druk nr 835/17.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2017 roku wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2017 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych – druk nr 831/16.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
8.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 846/17,
8.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 844/17,
8.3. ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na rok 2017 – druk nr 841/17,
8.4. zmiany uchwały Nr XXIX/562/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na rok 2017 – druk nr 840/17,
8.5. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 843/17,
8.6. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 842/17,
8.7. zmiany uchwały Nr LVIII/513/98 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie wprowadzenia form ochrony przyrody na terenie doliny rzeki Soły w granicach administracyjnych miasta Oświęcimia – druk nr 837/17,
8.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Chopina na okres 3 lat – druk nr 833/17,
8.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego na okres 2 lat – druk nr 847/17,
8.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap na okres do 31 grudnia 2018 r. – druk nr 834/17,
8.11. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Dąbrowskiego – druk nr 832/17,
8.12. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Pod Olszyną – druk nr 839/17,
8.13. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 848/17,
8.14. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 849/17,
8.15. emisji obligacji o wartości nominalnej 2 500 000 złotych – druk nr 845/17,
8.16. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 850/17,
8.17. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 851/17.
9. Interpelacje:
9.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
9.2. interpelacje radnych,
10. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
11. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11643#gora