18.10.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 25 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

W dniu 25 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XLI sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/17 na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 854/17.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi – druk nr 853/17,
5.2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa obejmującego działkę nr 3382 – druk nr 872/17,
5.3. zmiany uchwały Nr XIX/361/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń – druk nr 870/17,
5.4. uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018” – druk nr 873/17,
5.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 869/17 + autopoprawka,
5.6. zmiany uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXXIV/658/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 871/17,
5.7. zmiany uchwały Nr XV/277/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Oświęcim, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oświęcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk nr 858/17,
5.8. zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 855/17,
5.9. zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 856/17 + autopoprawka,
5.10. uchwalenia ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Oświęcim na lata 2017-2032 – druk nr 857/17,
5.11. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 866/17,
5.12. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 867/17,
5.13. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 868/17,
5.14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Kamieniec – druk nr 874/17,
5.15. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych przy ul. Nowe Stawy – druk nr 875/17,
5.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości przy ul. Śniadeckiego 22 z dotychczasowym najemcą – druk nr 876/17,
5.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 877/17,
5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego na okres 3 lat – druk nr 878/17,
5.19. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji – druk nr 865/17,
5.20. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 8 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oświęcimiu – druk nr 859/17,
5.21. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu – druk nr 860/17,
5.22. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu – druk nr 861/17,
5.23. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu – druk nr 862/17,
5.24. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu – druk nr 863/17,
5.25. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu – druk nr 864/17,
5.26. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej – druk nr 879/17,
5.27. zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 882/17,
5.28. zmiany Uchwały XXXVI/728/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 883/17,
5.29. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 884/17,
5.30. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 881/17,
5.31. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 880/17.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11719#gora