22.11.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

W dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 

4.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 894/17,
4.2. ogłoszenia roku 2018 – "Rokiem 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości" – druk nr 891/17,
4.3. rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o niepodległość 1956-89 – druk nr 893/17,
4.4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. ,,Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych – druk nr 898/17,
4.5. zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 892/17,
4.6. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 911/17,
4.7. zmiany uchwały Nr XXIX/567/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2017 – druk nr 905/17,
4.8. zmiany uchwały Nr XXIX/566/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2017 rok – druk nr 906/17,
4.9. kontroli realizowanych poprawek w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę w Oświęcimiu – druk nr 897/17,
4.10. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 895/17,
4.11. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 896/17,
4.12. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny działki 1795/7 przez Gminę Miasto Oświęcim od Skarbu Państwa – druk nr 885/17,
4.13. wyrażenia zgody na darowiznę prawa własności działek Gminy Miasta Oświęcim dla Skarbu Państwa – druk nr 886/17,
4.14. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych przy ul. Szpitalnej – druk nr 887/17,
4.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej na okres 3 lat – druk nr 907/17,
4.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sadowej na okres 3 lat – druk nr 914/17,
4.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Korczaka na okres 2 lat – druk nr 910/17,
4.18. wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ulicy Olszewskiego 30-38 w Oświęcimiu z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 908/17,
4.19. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Oświęcim i osobami fizycznymi – druk nr 909/17,
4.20. wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 900/17,
4.21. wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 901/17,
4.22. opłaty targowej – druk nr 902/17,
4.23. określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 903/17,
4.24. określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – druk nr 904/17,
4.25. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 912/17,
4.26. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 913/17.
5. Stanowisko w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna – druk nr 899/17.
6. Interpelacje:
6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=11835#gora