14.12.2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4.1. wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r. – druk nr 925/17,
4.2. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 – druk nr 926/17,
4.3. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. – druk nr 924/17,

4.4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 – druk nr 889/17 + autopoprawka,
4.5. Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – druk nr 888/17 + autopoprawka,
4.6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 916/17,
4.7. współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2018 r. zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – druk nr 915/17,
4.8. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018 – druk nr 890/17,
4.9. ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2018 r. – druk nr 919/17,
4.10. udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2018 r. – druk nr 930/17,
4.11. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn. Realizacja Projektu Aleja Pisarzy na 2018 – druk nr 929/17,
4.12. udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2018 r. – druk nr 931/17,
4.13. ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na 2018 rok – druk nr 921/17,
4.14. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2018 – druk nr 920/17,
4.15. dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – druk nr 918/17,
4.16. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – druk nr 923/17,
6.17. zmiany uchwały nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 922/17,
4.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 917/17,
4.19. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych przy ul. Wysokie Brzegi – druk nr 932/17,
4.20. rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o niepodległość 1956-89 – druk nr 933/17,
4.21. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim – druk nr 927/17,
4.22. planu pracy Rady Miasta Oświęcim – druk nr 928/17.
5. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na I półrocze 2018 r.
6. Interpelacje:
6.2. interpelacje radnych,
7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=31688#gora