16.05.2018

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 23 maja 2018 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2017 – druk nr 1021/18.
5. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 1040/18.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr L/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005 r.” – druk nr 1042/18,
6.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada i Zagrodowej – druk nr 1041/18,
6.3. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu za 2017 rok – druk nr 1047/18,
6.4. zmiany Uchwały Nr XLIV/822/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 1054/18,
6.5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2017 r. – druk nr 1045/18,
6.6. zmiany uchwały Nr XLIV/847/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2018 r. – druk nr 1051/18,
6.7. zmiany uchwały Nr XLIV/850/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2018 – druk nr 1050/18,
6.8. ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2018 – 1049/18,
6.9. zmiany uchwały nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 1048/18,
6.10. przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 1044/18,
6.11. dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 1043/18,
6.12. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – druk nr 1053/18,
6.13. wyrażenia zgody na darowiznę prawa własności działki Gminy Miasta Oświęcim dla Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau – druk nr 1046/18,
6.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu – druk nr 1052/18,
6.15. zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 – druk nr 1055/18,
6.16. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. – druk nr 1056/18.
7. Interpelacje:
7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
7.2. interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id…