27.06.2011

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 czerwca  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

W dniu 29 czerwca  2011 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 9 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa hotelu ,,Olimpijskiego” – etap I” – druk nr 175/11,
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2010 – druk nr 93/11.
6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2010 r. – druk nr 117/11.
7. Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od  01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2010 r. – druk nr 157/11.
8. Projekt  uchwały w/s absolutorium dla Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 116/11.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
9.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – druk 167/11,
9.2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare Stawy  w Oświęcimiu, dla działek ewidencyjnych o nr 289/173, 289/174, 289/175, część 289/177 – druk nr 159/11,
9.3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla części działki ewidencyjnej 1238/265, leżącej przy ulicy Żwirki i Wigury – druk nr 160/11,
9.4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Wiklinową i ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu – druk nr 158/11,
9.5. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, niestanowiących własności Miasta Oświęcim – druk nr 183/11,
9.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę nieruchomości położonej  w Oświęcimiu na os. Stare Stawy – druk nr 170/11,
9.7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ul. Kolbego w Oświęcimiu – druk  nr 179/11,
9.8. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Królowej Jadwigi – druk nr 161/11,
9.9. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Królowej Jadwigi – druk nr 162/11,
9.10. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. Żwirki i Wigury – druk nr 181/11,
9.11. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 152/11,
9.12. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 154/11,
9.13. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 165/11,
9.14. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu zajętej pod drogę wojewódzką ul. Konopnickiej – druk nr 177/11,
9.15. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 172/11,
9.16. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 173/11,
9.17. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – druk nr 155/11,
9.18. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – druk nr 156/11,
9.19. uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu – druk nr 186/11,
9.20. zmiany uchwały Nr III/31/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2010 roku  w sprawie ustalenia dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na 2011 rok – druk nr 168/11,
9.21. ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim – druk nr 164/11,
9.22. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim – druk nr 163/11,
9.23. zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 180/11,
9.24. zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej – druk nr 185/11,
9.25. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 169/11,
9.26. udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – druk nr 176/11,
9.27. uzupełnienia składu Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – druk nr 178/11,
9.28. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników – druk nr 166/11,
9.29. nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu – druk nr 182/11,
9.30. uchwalenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim – druk nr 188/11,
9.31. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2010 r. – druk nr 171/11,
9.32. zakresu i formy przedstawionych informacji za pierwsze półrocze roku budżetowego – druk nr 174/11,
9.33. zmiany Uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019 – druk nr 187/11,
9.34. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 – Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. – druk nr 184/11.
10. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miasta Oświęcim na II półrocze 2011 r.
11. Interpelacje:
          11.1. interpelacje radnych,
          11.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
13. Zamknięcie obrad.
 

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=rada_miasta_6_kadencji