09.12.2010

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 października  2014 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 56 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Roczna ocena wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Oświęcim na lata 2006-2013 – druk nr 1208/14.

W dniu 29 października  2014 r. o godz. 14.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z 56 sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Roczna ocena wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Oświęcim na lata 2006-2013 – druk nr 1208/14.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/14 na terenie miasta Oświęcim – druk nr 1210/14.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 1221/14,
6.2. zmiany uchwały Nr LIII/1028/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r.  o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk  nr 1222/14,
6.3. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 1209/14,
6.4. uchwalenia ”Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015” – druk nr 1233/14,
6.5. przystąpienia do Porozumienia Międzygminnego w zakresie powierzenia Miastu Tychy zadań z zakresu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego – druk  nr 1234/14,
6.6. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 1236/14,
6.7. zaproszenia w celu osiedlenia się na terenie Miasta Oświęcim rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji – druk nr 1212/14,
6.8. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowy 2015 – druk nr 1217/14,
6.9. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – druk nr 1211/14,
6.10. zmiany uchwały Nr XLVIII/895/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. – druk nr 1219/14,
6.11. zmiany uchwały Nr XXXIII/628/13 z dnia 27  lutego 2013 r. – druk nr 1220/14,
6.12. zmiany uchwały LXVI/867/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1230/14,
6.13. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu w rejonie ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – druk nr 1207/14,
6.14. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta gruntu przy ul. Legionów w Oświęcimiu – druk nr 1229/14,
6.15. zamiany nieruchomości w rejonie ul. Sadowej w Oświęcimiu – druk nr 1213/14,
6.16. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 1214/14,
6.17. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 1224/14,
6.18. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 1223/14,
6.19. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w Brzezince w rejonie ul. Wiślanej – druk nr 1226/14,
6.20. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 1 roku kolejnej umowy o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na odzież – druk  nr 1227/14,
6.21. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek przyległych do nieruchomości stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej, dla której przy wyodrębnieniu lokali wydzielono działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej – druk nr 1235/14,
6.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przez Szkołę Podstawową nr 1  w Oświęcimiu z dotychczasowym najemcą – druk nr 1231/14,
6.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przez Miejskie Gimnazjum Nr 4  w Oświęcimiu z dotychczasowym najemcą – druk nr 1232/14,
6.24. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 1228/14,
6.25. wyrażenia zgody na wynajem garażu samochodowego na czas nieoznaczony – druk  nr 1215/14,
6.26. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Łukasiewicza 7-13 druk nr 1216/14,
6.27. wyrażenia zgody na sprzedaż własnościowego Spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8 w Oświęcimiu – druk nr 1225/14,
6.28. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia  29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – druk nr 1218/14,
6.29. zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023 – druk nr 1237/14,
6.30. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 – Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. – druk nr 1238/14.
7. Interpelacje:
7.1. interpelacje radnych,
7.2. odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=9021#gora