22.11.2016

Stanowisko dotyczące wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, stwierdzającego nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do miasta przedstawień cyrkowych

 

Gospodarowanie mieniem komunalnym z mocy Ustawy o samorządzie gminnym ( art. 30 ust. 2 pkt 3 ) i Ustawy o gospodarce nieruchomościami ( art. 25 ust 1 ) należy do uprawnień Prezydenta Miasta. Decyzje dotyczące udostępnienia gruntów komunalnych konkretnym podmiotom będą każdorazowo podejmowane po szczegółowej analizie złożonego w tej sprawie wniosku. 
Decyzje odnośnie ewentualnego odwołania od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie będą podejmowane po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia.

 

Gospodarowanie mieniem komunalnym z mocy Ustawy o samorządzie gminnym ( art. 30 ust. 2 pkt 3 ) i Ustawy o gospodarce nieruchomościami ( art. 25 ust 1 ) należy do uprawnień Prezydenta Miasta. Decyzje dotyczące udostępnienia gruntów komunalnych konkretnym podmiotom będą każdorazowo podejmowane po szczegółowej analizie złożonego w tej sprawie wniosku. 
Decyzje odnośnie ewentualnego odwołania od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie będą podejmowane po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia.