27.11.2014

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

                                                     Statut Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

                                                                         Rozdział I
                                                                 Postanowienia ogólne
                                                                           

                                                     Statut Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

                                                                         Rozdział I
                                                                 Postanowienia ogólne
                                                                           

                                                                             § 1
1. Statut określa cele i zasady działania Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim, zwanej dalej Radą Młodzieży oraz tryb wyboru jej członków.
2. Rada Młodzieży działa w szczególności na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

                                                                             § 2
Siedzibą Rady Młodzieży jest miasto Oświęcim.

                                                                             § 3
1. Rada Młodzieży ma prawo używania herbu i barw miasta Oświęcim z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Miasta Oświęcim” oraz pieczęci określonych według wzorów w Załączniku Nr 1 do Statutu.
2. Ochrona używania herbu odbywa się na zasadach określonych w statucie miasta Oświęcim.

                                                                            § 4
1.Rada Młodzieży składa się z maksymalnie 21 członków, w tym od 1 do 3 przedstawicieli
z gimnazjów i po 1 przedstawicielu ze szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Oświęcim. Liczba przedstawicieli ze szkół gimnazjalnych będzie zależeć od ilości uczniów w szkole i będzie ustalana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim przed wyborami.
2.Członkowie Rady Młodzieży są wybierani i odwoływani przez podmiot, który reprezentują, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Statutu.
3.Radni Rady Młodzieży muszą być uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie miasta Oświęcim.
4.Kadencja Rady Młodzieży trwa 2 lata szkolne.
5.Pierwsza kadencja Rady Młodzieży rozpoczyna się 1 listopada 2014 r.

                                                                          § 5
Rada Młodzieży w swoich działaniach, kieruje się interesem miasta i młodzieży.

                                                                          § 6 
1.Prezydent Miasta Oświęcim powołuje doradcę Rady Młodzieży.
2.Zadaniem Doradcy jest pomoc merytoryczna członkom Rady Młodzieży, w związku z bieżącą działalnością Rady Młodzieży oraz zapewnienie właściwych warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą Młodzieży a organami miasta Oświęcim oraz Urzędem Miasta Oświęcim.

                                                                         § 7
Celem działania Rady Młodzieży jest:
1)promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
2)upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
3) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie miasta;
4)podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców miasta;
5)organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

                                                                         § 8
Do zadań Rady Młodzieży należy:
1)opiniowanie spraw dotyczących młodzieży na wniosek organów administracji samorządowej miasta Oświęcim poprzez podejmowanie uchwał oraz stanowisk;
2)inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym, charytatywnym
i wolontariackim;
3)współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta Oświęcim w zakresie organizacji działań wskazanych w § 8 pkt 2 niniejszego statutu;
4)wybór oraz odwoływanie przewodniczącego Rady Młodzieży i pozostałych członków prezydium Rady Młodzieży – zwanego dalej prezydium;
5)powoływanie komisji rewizyjnej oraz komisji problemowych;
6)przyjmowanie sprawozdań z kadencji z działalności prezydium, komisji rewizyjnej i komisji problemowych;
7)podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Młodzieży
i przeprowadzania wyborów uzupełniających;
8)proponowanie zmian w Statucie Rady Młodzieży, na zasadach określonych w § 23;
9)decydowanie o wydatkowaniu środków finansowych uchwalanych corocznie dla Rady Młodzieży przez Radę Miasta Oświęcim. Sposób rozdysponowania środków i rodzaje zadań określi Prezydent Miasta Oświęcim w odrębnym zarządzeniu.

                                                                          Rozdział II
                                            Organizacja Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

                                                                              § 9
Organem wykonawczym Rady Młodzieży jest prezydium.

                                                                             § 10
1. Prezydium składa się z:
1) przewodniczącego Rady Młodzieży;
2) wiceprzewodniczącego;
3) sekretarza;
4) skarbnika.
2. Do kompetencji prezydium należy: 
1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady Młodzieży;
2) przygotowywanie kalendarza prac Rady Młodzieży;
3) przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i wniosków;
4) przygotowywanie planu wydatków w ramach środków ustalonych przez Radę Miasta Oświęcim, o których mowa w § 8 pkt 9.
3. Rada Młodzieży wybiera członków prezydium spośród członków Rady Młodzieży, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.
4. Rada Młodzieży może odwołać członka lub członków prezydium bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym na wniosek przewodniczącego Rady Młodzieży lub co najmniej 1/5 statutowego składu Rady Młodzieży. Wniosek o odwołanie członka lub członków prezydium Rady Młodzieży rozpatruje się na sesji następnej po sesji, na której zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż po upływie miesiąca. Jeżeli wniosek o odwołanie członka lub członków prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
5. Odwołany członek prezydium pełni obowiązki do czasu wyboru nowego członka prezydium. Prezydium ustępującej kadencji pełni obowiązki do czasu powołania prezydium kolejnej kadencji.

                                                                               § 11
1. Do kompetencji przewodniczącego Rady Młodzieży należy:
1) reprezentowanie Rady Młodzieży na zewnątrz;
2) zwoływanie sesji Rady Młodzieży;
3) przygotowywanie porządku obrad Rady Młodzieży;
4) przewodniczenie obradom Rady Młodzieży;
5) organizowanie pracy prezydium;
6) składanie Radzie Młodzieży sprawozdania z działalności prezydium w okresie między sesjami.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady Młodzieży, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.
3. Do kompetencji sekretarza należy:
1) prowadzenie dokumentacji Rady Młodzieży
2) sporządzanie protokołów z sesji Rady Młodzieży i posiedzeń prezydium.
4. Do kompetencji skarbnika należy: 
1) przygotowywanie materiałów i analiz niezbędnych do sporządzenia projektu planu wydatków w roku budżetowym;
2) czuwanie nad realizacją planu wydatków;
3) informowanie Rady Młodzieży i prezydium o zrealizowanych wydatkach finansowych.
5. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik i sekretarz Rady Młodzieży nie mogą być przewodniczącymi komisji Rady Młodzieży.

                                                                              § 12
1. Rada Młodzieży obraduje na sesjach zwoływanych według kalendarza prac przygotowanego przez prezydium, nie kolidującego z organizacją pracy szkół. Sesje nie mogą być zwoływane w czasie ferii szkolnych oraz wakacji.
2. Sesje Rady Młodzieży zwołuje przewodniczący Rady Młodzieży. Najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji przewodniczący zawiadamia o terminie i miejscu sesji:
1) Członków Rady Młodzieży;
2) Przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim;
3) Prezydenta Miasta Oświęcim;
3. Sesje Rady Młodzieży powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 zd. 2.

                                                                              § 13
Z inicjatywą podjęcia uchwały, wniosku lub stanowiska może wystąpić:
1) Przewodniczący Rady Młodzieży;
2) Komisja Rady Młodzieży;

3) grupa co najmniej 5 członków Rady Młodzieży.

                                                                              § 14
1. Rada Młodzieży obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy określonego w Statucie składu Rady Młodzieży (quorum). W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, przewodniczący Rady Młodzieży podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy termin.
2. Rada Młodzieży podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej. Zwykła większość głosów oznacza, że „za” projektem opowiedziało się więcej członków Rady Młodzieży niż „przeciw” projektowi uchwały. 
3. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych.
4. Członkowie Rady Młodzieży głosują poprzez podniesienie ręki. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Młodzieży głosują kartami opatrzonymi pieczęcią według wzoru znajdującego się w Załączniku Nr 3 do niniejszego Statutu.

                                                                             § 15
1. Rada Młodzieży ze swojego grona może powoływać: komisję rewizyjną i doraźne komisje problemowe, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy komisji.
2. Komisje problemowe podlegają Radzie Młodzieży, w szczególności przedkładają plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
3. Komisje wybierają swoich przewodniczących i zastępców przewodniczącego.

                                                                            § 16
1. Rada Młodzieży powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą członkowie Rady Młodzieży, z wyjątkiem członków prezydium.
3. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola zgodności działania Rady Młodzieży i poszczególnych członków Rady Młodzieży ze Statutem;
2) kontrola wykonywania uchwał Rady Młodzieży przez prezydium;
3) opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka lub członków prezydium.

                                                                        Rozdział III
                                           Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

                                                                            § 17
1. Pierwsza sesja Rady Młodzieży prowadzona jest przez najstarszego wiekiem wybranego członka Rady Młodzieży.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Rada Młodzieży składają ślubowanie: „Ślubuję uroczyście, godnie, rzetelnie i uczciwie sprawować obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim, mając na względzie dobro mojego miasta ”.
                                                                         

                                                                         § 18
Członek Rady Młodzieży ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów Rady Młodzieży;
2) zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy w Radzie Młodzieży;
3) uczestniczyć w pracach komisji Rady Młodzieży;
4) uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności Rady Młodzieży;
5) wnioskować o uzupełnienie porządku obrad sesji Rady Młodzieży o sprawę, którą uważa za pilną i społecznie uzasadnioną.

                                                                           § 19
Członek Rady Młodzieży ma obowiązek:
1) przestrzegać Statutu oraz uchwał Rady Młodzieży;
2) czynnie brać udział w pracach Rady Młodzieży i komisji, których jest członkiem,
w tym uczestniczyć w sesjach Rady Młodzieży;
3) informować wyborców o działalności Rady Młodzieży.

                                                                          § 20
1. Mandat członka Rady Młodzieży wygasa:
1) w wyniku rezygnacji;
2) po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjalnej;
3) przejściu do szkoły leżącej poza terenem miasta Oświęcim;
4) w przypadku 3 kolejnych nieobecności na sesjach Rady Młodzieży.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 następuje uzupełnienie składu Rady Młodzieży poprzez wstąpienie w miejsce ustępującego członka Młodzieżowej Rady osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w placówce oraz spełnia warunki określone w § 4 ust. 3
3. Jeżeli niemożliwe jest wstąpienie w miejsce ustępującego członka Rady Młodzieży osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w placówce oraz spełnia warunki określone w § 4 ust. 3 należy przeprowadzić w szkole wybory uzupełniające zgodnie z § 3 Załącznika nr 2 do Statutu.

                                                                         § 21
Ordynacja wyborcza do Rady Młodzieży stanowi Załącznik Nr 2 do Statutu.

                                                                          § 22
Rada Młodzieży uchwala Regulamin określający tryb i zasady działania.

                                                                     Rozdział IV
                                                     Przepisy przejściowe i końcowe

                                                                          § 23
Statut Rady Młodzieży i jego zmiany są uchwalane przez Radę Miasta Oświęcim z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Rady Młodzieży lub na wniosek Rady Młodzieży.
 


                                                                                                                             Załącznik Nr 1 
                                                                                                                             do Statutu Młodzieżowej 
                                                                                                                              Rady Miasta Oświęcim
 

                                                                      Wzór pieczęci 

                                                                  Młodzieżowa Rada
                                                                   Miasta Oświęcim
                                                     ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim 

                                                                         Wzór znaku
                                              

 


                                                                                                                               Załącznik Nr 2 
                                                                                                                               do Statutu Młodzieżowej 
                                                                                                                               Rady Miasta Oświęcim

                                                                 Ordynacja wyborcza
                                               do Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

                                                                                §1

1. Ordynacja wyborcza, zwana dalej „Ordynacją”, określa zasady i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim, zwanej dalej „Radą Młodzieży”.
2. Kandydatami na członków Rady Młodzieży mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6 oraz uczniowie gimnazjów funkcjonujących na terenie miasta Oświęcim.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom z klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów funkcjonujących na terenie miasta Oświęcim.
4. W skład Rady Młodzieży wchodzi maksymalnie 21 radnych.

                                                                                §2
1.Wybory są powszechne, bezpośrednie, równe i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2.Wybory zarządza Prezydent Miasta Oświęcim, określając liczbę członków Rady Młodzieży z poszczególnych szkół gimnazjalnych. Zarządzenie zawiera również kalendarz wyborczy i podaje się je do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Oświęcim.

                                                                               §3
1. Członkowie Rady Młodzieży wybierani są w szkole. Z każdej szkoły podstawowej może być wybrany jeden członek Rady Młodzieży, natomiast ze szkoły gimnazjalnej 1-3 spośród kandydujących uczniów tej szkoły. 
2. Kandydat na członka Rady Młodzieży winien jest przed rozpoczęciem kampanii wyborczej dostarczyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na kandydowanie.
3. Każdy uczeń, posiadający czynne prawo wyborcze, głosując wybiera tylko jednego kandydata ze szkoły.
4. Nad ważnością wyborów czuwa Szkolna Komisja Wyborcza wyznaczona przez Dyrektora Szkoły, która liczy 4 członków. W skład komisji wchodzi co najmniej jeden nauczyciel oraz uczniowie szkoły posiadający czynne prawo wyborcze i nie ubiegający się o wybór. Komisja spośród członków wybiera przewodniczącego
i zastępcę.
5. Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:
a) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w szkole według zasad określonychn w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Oświęcim;
b) czuwanie nad przestrzeganiem terminów wskazanych w kalendarzu wyborczym;
c) ustalenie zbiorczych wyników głosowania szkolnego, sporządzenie protokołu z głosowania i przekazanie go do Urzędu Miasta Oświęcim;
d) wykonanie innych niezbędnych czynności związanych z wyborami do Rady Młodzieży.
6. Wybory przeprowadza się co dwa lata do końca października.
7. Wyboru radnych dokonuje się na kartach do głosowania, które stanowią Załącznik nr 1 do Ordynacji wyborczej.
8. W przypadku równej liczby głosów na zwycięskich kandydatów, a mniejszej ilości mandatów, o wyborze członka Rady Młodzieży decyduje losowanie.

 


 

                                                                                                         Załącznik Nr 1 do
                                                                                                         Załącznika Nr 2 do Statutu Młodzieżowej 
                                                                                                         Rady Miasta Oświęcim
                                   WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADA MIASTA OŚWIĘCIM
                                                             KARTA DO GŁOSOWANIA

Szkoła……………………………………………………………………

 …………………………………………. …………..
       imię i nazwisko kandydata           klasa

 …………………………………………. …………..
       imię i nazwisko kandydata           klasa

 …………………………………………. …………..
       imię i nazwisko kandydata            klasa

 …………………………………………. …………..
       imię i nazwisko kandydata            klasa 

 …………………………………………. …………..
       imię i nazwisko kandydata            klasa

 …………………………………………. …………..
       imię i nazwisko kandydata            klasa

 …………………………………………. …………..
       imię i nazwisko kandydata            klasa

Głosujący oddając głos na kandydata stawia w kratce po lewej stronie jego imienia i nazwiska znak „x”. Głosujący może oddać głos tylko na jednego kandydata, w innym przypadku głos będzie nieważny.

 


                                                                                        ……………………………………………………
                                                                                      (pieczęć Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim)

                                                                                                                             Załącznik Nr 3 
                                                                                                                            do Statutu Młodzieżowej 
                                                                                                                            Rady Miasta Oświęcim

 

 

                                                         KARTA DO GŁOSOWANIA TAJNEGO

 

 

 

 

 

                                                                                ………………………………………………………………………
                                                                                       (pieczęć Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim)