17.03.2014

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 – ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020”, prognozą oddziaływania na środowisko ww. opracowania i niezbędną dokumentacją sprawy.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020”, prognozą oddziaływania na środowisko ww. opracowania i niezbędną dokumentacją sprawy.

 Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Oświęcim (ul. Zaborska 2, II piętro, pok. 28) w godzinach pracy urzędu.

Uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 8 kwietnia 2014 r. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, a także ustnie do protokołu w Biurze Rozwoju Miasta tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.