03.02.2014

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 – ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

zawiadamiam,

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020”, do opracowywania którego przystąpiono w 2013 r.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

zawiadamiam,

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020”, do opracowywania którego przystąpiono w 2013 r.

 

Przedmiotem ww. opracowania jest diagnoza strategiczna, określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla miasta, sformułowanie misji i wizji miasta, zdefiniowanie celów strategicznych oraz określenie planu operacyjnego zawierającego propozycje zadań w poszczególnych polach rozwoju.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Oświęcim (ul. Zaborska 2, II piętro, pok. 28) w godzinach pracy urzędu.

Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, a także ustnie do protokołu w Biurze Rozwoju Miasta tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.

Po ukończeniu dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko nastąpi możliwość składania uwag w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Termin składania uwag zostanie ustalony i ogłoszony niezwłocznie po ukończeniu dokumentu prognozy.