29.10.2015

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dworca kolejowego w Oświęcimiu

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 października 2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 88/L/2015 (znak sprawy: WI-VI.746.1.143.2015.BC), na wniosek inwestora: Polskie Koleje Państwowe S.A. 00-973 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kośmickiego, dla inwestycji pn.: Budowa dworca kolejowego w Oświęcimiu obejmująca: rozbiórkę istniejącego budynku, budowę budynku dworca, przebudowę parkingu i dróg wewnętrznych, utwardzenie terenu, budowę obiektów małej architektury i oświetlenia terenu, na działce nr 2572/3 obr. Brzezinka, gm. Oświęcim-miasto.

Dalsze informacje można w piśmie załączonym do obwieszczenia.

Załącznik

Obwieszczenie 19102015