05.10.2011

V otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr XIII/210/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011"

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 5 października 2011 r.  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadania:

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr XIII/210/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011"

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 5 października 2011 r.  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadania:

 

I. Rodzaj zadania, warunki, termin i  wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby. Zadanie realizowane będzie poprzez utworzenie miejsca oraz stworzenie warunków umożliwiających  świadczenie opieki  nad chorymi w terminalnej fazie choroby. Podmiot starający się o przyznanie dotacji powinien dysponować lokalem przystosowanym    do świadczenia opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby.

Termin realizacji: październik – grudzień 2011 r.
kwota: 25.000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Do podmiotów uprawnionych,  mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
-prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
– zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
-dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,                                         
– przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
– nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadania, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z p. zm.).
3.Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011”.
4.Oferent ma obowiązek podać w ofercie informacje na temat ewentualnej odpłatności uczestników zadania, w szczególności mieszkańców Miasta Oświęcim.

III. Termin i sposób składania ofert:
1. Oferta i załączniki.
a)Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Uwaga!
– w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,
– Wnioskodawca jest zobowiązany określić wkład środków własnych w realizację zadania.
Wzory ofert dostępne są:
– na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  
– na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl – w zakładce “Dotacje 2011”
– w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 10
b)załączniki do oferty  (obowiązkowe):                                                                                       
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
Do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia Wnioskodawcy;
2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji :
1. Koszty, które nie mogą być pokrywane w ramach dotacji miasta Oświęcim w 2011 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.
2. Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte z dotacji w kwocie nie większej niż 2% całości dotacji udzielonej w wysokości 10.000 zł i więcej.   
3.Złożenie oferty:                           
Oferty wraz załącznikami należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2011 r. do godz. 17.00                                            
Dla ofert wysłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.
Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.                                                                                     
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim:
Dorota Steczek, Iwona Szczerbic tel. 33 84 29 330.

IV.  Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.
1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.
Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,  
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert  w zakresie załączników obowiązkowych. Brak stosownych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.
2.Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa. Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. W przypadku kwoty dotacji niższej od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.
Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowany kosztorys oferty.
Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:
Nazwa kryterium:
1. Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
 punktacja: 0,1,2,3
2.Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania
punktacja: 0,1,2,3
3. Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne
punktacja: 0,1,2,3
4. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
punktacja:
do 15% – 1
15,01%-30% – 2
powyżej 30,01% – 3
5.Ocenę planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
punktacja: 0,1,2,3
6. Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
punktacja: 0,1,2,3
7.Maksymalna ilość punktów: 18
Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa udzieli rekomendacji jedynie tym organizacjom pozarządowym, których oferta – zgodnie  z wyżej wymienionymi kryteriami – otrzyma minimum 12 pkt.
Rozstrzygnięcie konkursu, w tym podpisanie umów  nastąpi do dnia 15 listopada 2011 r.  
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

Wykaz zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl – w zakładce “Dotacje 2011”
Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie. Organizacje mogą żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian i podpisania aneksu do umowy.  Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta Oświęcim minimum na 14 dni przed wystąpieniem zmian.

                                                                                                Prezydent Miasta Oświęcim
                                                                                                         Janusz Chwierut
Oświęcim, dnia 5 października  2011 r.