20.08.2021

W niedzielę Piknik Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy serdecznie na Piknik Organizacji Pozarządowych 22 sierpnia 2021 r. Jest to dobra okazja do tego, by poznać działalność III sektora w Oświęcimiu i doskonale się bawić w otoczenie pięknej przyrody i wody.

W programie:
– prezentacje działalności klubów, stowarzyszeń i fundacji
– pokazy pierwszej pomocy, walk rycerskich, sztuk walki i inne
– występy na scenie
– zabawy i konkursy z nagrodami
– turnieje sportowe
– malowanie twarzy
– rysowanie kredą na chodniku
– stoiska gastronomiczne
i mnóstwo miejsca do piknikowania

Dodatkowo podczas pikniku czynne będą stoiska specjalne:
– MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ – w godzinach od 13.00 do 16.30
– MOBILNY PUNKT SPISOWY Powszechnego Spisu Ludności – w godz. od 13.00 do 17.00
– BANK PROJEKTÓW – zgłaszanie pomysłów do Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 – w godz. od 13.00 – 17.00.

O godzinie 18.00 zapraszamy na koncert zespołu GASTA MIRE czyli muzyka z zielonej Irlandii i piosenki we wszystkich odcieniach zielonego do wspólnego śpiewania i do tańca 🙂 https://www.facebook.com/GastaMire/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE IMPREZY  pn. „Piknik Organizacji Pozarządowych”

I. Informacje ogólne:
1. Organizator: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2
2. Termin i miejsce: 22 sierpnia 2021 Bulwary nad Sołą

II. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie Bulwarów nad Sołą, na której organizowana jest impreza pn. „Piknik Organizacji Pozarządowych”.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób tam przebywających.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe:
1. Impreza ma charakter otwarty z ograniczoną ilością miejsc.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
3. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
4. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą służby porządkowe Organizatora.
5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób bezpieczny, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 
6. Uczestnicy powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa
7. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu na teren imprezy, bez podawania uzasadnienia osobom:
a) zachowującym się agresywnie,
b) których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c) których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób.
8. Zakazane jest: 
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób tam przebywających.
9. Zabrania się wnoszenia i posiadania:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
b. materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych;
c. materiałów pożarowo niebezpiecznych;
d. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
10. Zakazuje się spożywania wszelkich napojów alkoholowych oprócz tych sprzedawanych podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych na stoisku gastronomicznym tj. do 4,5% oraz piwa.
11. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. Psy przebywające na terenie imprezy powinny być na smyczy. Nie mogą zajmować miejsc na leżakach.
12. Osoby przebywające na imprezie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
13. Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, epidemia, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonywanie zobowiązań.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
16. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub zarobkowej na terenie Bulwarów nad Sołą.
17. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatorów lub służby porządkowe Organizatorów przedsięwzięcia oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
18. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
19. Wizerunek osób przebywających może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, m.in. na stronie internetowej: oswiecim.pl oraz na miejskim facebooku.
20. Niniejszy regulamin udostępniony jest dla osób zainteresowanych na stronie internetowej: oswiecim.pl
21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz zmian w programie imprezy.
22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
23. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Miasta Oświęcim