15.05.2024

W związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 9 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.420.41.2022.KC.22 , odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji własnej z 5 października 2021 r., znak WOOŚ.420.10.2021.KC.15, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych, dodatkowych jezdni, linii elektroenergetycznych WN, SN i NN, sieci wodociągowej, linii sieci teletechnicznych, urządzeń melioracyjnych, rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odcinkowych regulacji cieków i przebudowie innej infrastruktury technicznej w związku z realizacją inwestycji „Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami-budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim” w ramach „Budowy drogi ekspresowej SI od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej” według wariantu E”