18.07.2012

Wnioski o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Obowiązki organizatora imprez masowych

Zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, warunki bezpieczeństwa imprez masowych, zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku z organizacją imprez masowych zostały określone w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

Wymaga to spełnienia przez organizatora wymogów w zakresie:

Obowiązki organizatora imprez masowych

Zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, warunki bezpieczeństwa imprez masowych, zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku z organizacją imprez masowych zostały określone w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

Wymaga to spełnienia przez organizatora wymogów w zakresie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie,
 • ochrony porządku publicznego,
 • zabezpieczenia pod względem medycznym,
 • zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

W celu uzyskania zgody na przeprowadzenie imprezy masowej organizator:

1.Składa w Urzędzie Miasta Oświęcim pok. Nr 1 (Dziennik Podawczy) wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami w terminie 30 dni przed planowaną imprezą.
2.Dołącza do wniosku opinie Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu Opieki Zdrowotnej-Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.
3.Wnosi opłatę skarbową w wysokości 82 zł przelewem na konto 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.

Ze względu na charakter, wyróżnia się imprezy masowe:

 • artystyczno – rozrywkowe organizowane na stadionie, obiekcie niebędącym budynkiem, terenie, na których organizator udostępni nie mniej niż 1000 miejsc, natomiast organizowane w hali lub innym budynku, na których organizator udostępni nie mniej niż 500 miejsc
 • sportowe organizowane na stadionie, obiekcie niebędącym budynkiem, terenie, na których organizator udostępni nie mniej niz 1000 miejsc, natomiast organizowane w hali sportowej lub innym budynku, organizator udostępni nie mniej niż 300 miejsc
 • mecz piłki nożnej organizowany na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym organizator udostępni nie mniej niż 1000 miejsc

Ilość udostępnionych miejsc musi spełniać wymogi prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej.

Nie są imprezami masowymi:

 • imprezy organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
 • imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
 • imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 • imprezy sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
 • imprezy o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne i nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym,
 • imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla pracowników, jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie impreza ma się odbyć

Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:
– w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka – co najmniej dziesięciu członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;
– w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

Impreza masowa podwyższonego ryzyka to taka, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.
W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż:
– 300 – dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
– 200 – dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
– 200 – dla meczu piłki nożnej.

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub być dowodami mogącymi mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań.

Odpowiedzialność za szkodę

Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły jednostki zabezpieczające w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.
Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

Zasady wydawania zezwoleń na imprezy masowe
Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest Prezydent Miasta Oświęcim.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej jej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, powinien:
– wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
– zwrócić się do komendanta powiatowego Policji w Oświęcimiu, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) w Oświęcimiu i państwowego inspektora sanitarnego w Oświęcimiu z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Zezwolenie na imprezę

Prezydent Miasta wydaje zezwolenie na imprezę masową albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej siedmiu dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy. 

Prezydent Miasta odmawia wydania zezwolenia w przypadku:
– niezłożenia przez organizatora wymaganych opinii oraz dokumentów, które muszą być dołączone do wniosku w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
– niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych m.inn. niezapewnienia wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, udziału służb porządkowych, informacyjnych, pomocy medycznej, zaplecza higieniczno-sanitarnego, zapewnienia środków i warunków mających na celu zabezpieczenie imprezy masowej.
Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Organizator, który organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.