27.06.2016

Wsparcie doradcze w zakresie energetyki

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie)  realizuje projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Jest on finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie)  realizuje projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Jest on finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Odbiorcami projektu są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Projekt ma zwiększyć świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno – edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń. 
Zainteresowanych proszę o kontakt z doradcą energetycznym Katarzyną Bryzek – pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel.785-855-93 e-mail: katarzyna.bryzek@wfos.krakow.pl lub doradztwo@wfos.krakow.pl