09.02.2022

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 lutego 2022 r. o godz. 1530sali nr 15 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

  2. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.