06.09.2018

Wspólne posiedzenie Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Rewizyjnej Miasta Rady Miasta

Wspólne posiedzenie Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Rewizyjnej Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. o godz. 1500 sali nr 15 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 a następnie sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

  2. Podsumowanie tegorocznej edycji Tauron Life Festival Oświęcim 2018.

  3. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2018 roku wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2018 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

  4. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 1 stycznia do 5 września 2018 r.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.