28.04.2015

Wybory do Izb Rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 25 listopada 2014r. podjęła Uchwałę Nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. 
Termin wyborów został wyznaczony na dzień 31 maja 2015r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 25 listopada 2014r. podjęła Uchwałę Nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. 
Termin wyborów został wyznaczony na dzień 31 maja 2015r.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1079) uprawnionymi do głosowania są:
1.osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego,
2.osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
3.członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu wybiera się jednego przedstawiciela do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.
Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym w którym kandyduje.
Do zgłoszenia kandydat winien załączyć listę (50 osób) członków danej izby popierających jego kandydaturę. Kandydaci mogą zgłaszać się w celu zarejestrowania najpóźniej do dnia 11 maja 2015r. do Komisji Okręgowej nr 106 – Miasto Oświęcim z siedzibą w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, I piętro, pokój nr 17, tel. 33/ 84 – 29 – 217.