16.06.2015

Wybory ławników

Rada Miasta Oświęcim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników w kadencji 2016 – 2019 w terminie do 30 czerwca 2015 roku.
Ławnikiem mogą zostać osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, są nieskazitelnego charakteru, ukończyły 30 lat, mają zatrudnienie, prowadzą działalność gospodarczą lub mieszkają w miejscu kandydowania, co najmniej od roku. Kandydat na ławnika nie może przekroczyć 70 lat oraz powinien mieć co najmniej wykształcenie średnie.

Rada Miasta Oświęcim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników w kadencji 2016 – 2019 w terminie do 30 czerwca 2015 roku.
Ławnikiem mogą zostać osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, są nieskazitelnego charakteru, ukończyły 30 lat, mają zatrudnienie, prowadzą działalność gospodarczą lub mieszkają w miejscu kandydowania, co najmniej od roku. Kandydat na ławnika nie może przekroczyć 70 lat oraz powinien mieć co najmniej wykształcenie średnie.

Jego stan zdrowia powinien pozwalać na pełnienie obowiązków ławnika. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca się szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze służby więziennej, radni gminy, powiatu i województwa.
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miasta Oświęcim prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta dokonującego wyboru. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r. Rada wyłoni ławników najpóźniej w październiku 2015 r.
Wzór karty zgłoszenia, listy osób popierających kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń dostępne są w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim w Wydziale Organizacyjnym – Referat Biuro Rady Miasta, budynek przy ul. Jagiełły 25 (I piętro, pokój nr 33 lub 36) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim w zakładce ,,Wybory na ławników na 2016 – 2019 rok”. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33 84-29- 433 lub 33 84-29-436.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2 pokój nr 1.