04.11.2013

Wyciąg z ogłoszenia o przetargach

Wyciąg z ogłoszenia o przetargach 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:

Wyciąg z ogłoszenia o przetargach 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 229/484 o pow.4503 m2 KR1E/00003907/3 jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Stare Stawy, u zbiegu ul. Jagiełły i ul. Królowej Jadwigi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.100.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
Wadium wynosi 200.000,00 zł i należy wpłacić do dnia 2 stycznia 2014 r.

2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 758 o pow.3105 m2 KR1E/00025565/3 miasto Oświęcim obręb Babice, w rejonie ulic Nideckiego i ul. Konopnickiej – drogi wojewódzkiej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 350.000,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
 Wadium wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) i należy wpłacić do dnia 2 stycznia 2014r. 

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełly 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl/ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.