05.02.2014

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu  

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działkę 758 o pow.3105 m2 miasto Oświęcim obręb Babice, KR1E/00025565/3, położonej w rejonie ul. Nideckiego i ul. Konopnickiej – drogi wojewódzkiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.). Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 4 kwietnia 2014r.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu  

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działkę 758 o pow.3105 m2 miasto Oświęcim obręb Babice, KR1E/00025565/3, położonej w rejonie ul. Nideckiego i ul. Konopnickiej – drogi wojewódzkiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.). Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 4 kwietnia 2014r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełly 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl/ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.