14.02.2014

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmujących działki: 1150/78 pow.1108 m2, 1150/112 pow.1630 m2, 1150/114 pow.7213 m2 KR1E/00017198/0 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Brzezinka i 1905/6 pow.1405 m2, 1905/7 o pow.540 m2 KR1E/00038128/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim, przy ul. St. Leszczyńskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.330.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
Wadium wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 8 maja 2014 r.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełly 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl/ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmujących działki: 1150/78 pow.1108 m2, 1150/112 pow.1630 m2, 1150/114 pow.7213 m2 KR1E/00017198/0 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Brzezinka i 1905/6 pow.1405 m2, 1905/7 o pow.540 m2 KR1E/00038128/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim, przy ul. St. Leszczyńskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.330.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
Wadium wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 8 maja 2014 r.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełly 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl/ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.