31.03.2014

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ul. Strzeleckiej stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim obejmujących działki: 904/196 pow.4975m2, 904/198 pow.2844m2 KR1E/00025565/3 i 904/164 pow.383m2 KR1E/00023274/2, miasto Oświęcim obręb Babice. 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ul. Strzeleckiej stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim obejmujących działki: 904/196 pow.4975m2, 904/198 pow.2844m2 KR1E/00025565/3 i 904/164 pow.383m2 KR1E/00023274/2, miasto Oświęcim obręb Babice. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.300.000,00 zł netto (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Odpłatność z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po działkach 904/193, 904/197 wynosi 27.410,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych) i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 29 maja 2014r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl/ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.