16.04.2014

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 717/2 o pow.2.5674 ha KR1E/00021771/2 znajdującej się w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Podstrefie Oświęcim, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. w Krakowie, położonej przy ul. Fabrycznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, jedn. ewid. miasto Oświęcim, obręb Monowice, dla której księga wieczysta jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.124.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
Wadium w wysokości 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 11czerwca 2014 r. 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 717/2 o pow.2.5674 ha KR1E/00021771/2 znajdującej się w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Podstrefie Oświęcim, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. w Krakowie, położonej przy ul. Fabrycznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, jedn. ewid. miasto Oświęcim, obręb Monowice, dla której księga wieczysta jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.124.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
Wadium w wysokości 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 11czerwca 2014 r. 
Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2, ul. Jagiełły 23 i ul. Dąbrowskiego, oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://www.um.oswiecim.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.