14.08.2014

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonej w Oświęcimiu.
1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/5 o pow. 93,69 m2 wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego w działce 2006/220 o pow. 571m2 objętej Kw KR1E/00016571/2.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 233.540,00 zł.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonej w Oświęcimiu.
1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/5 o pow. 93,69 m2 wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego w działce 2006/220 o pow. 571m2 objętej Kw KR1E/00016571/2.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 233.540,00 zł.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2014r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15 .
4. Wadium wynosi 15.000,00 zł i należy je wpłacić do dnia 24 września 2014r.
  Pierwszy przetarg został zorganizowany w dniu 4 sierpnia 2014r.
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.).
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl/ ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17 tel. 33 84 29 217.