04.11.2014

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonej w Oświęcimiu. 

1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/5 o pow. 93,69 m2 wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego w działce 2006/220 o pow. 571m2 objętej Kw KR1E/00016571/2.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000,00 zł.

 3. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2014r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

4. Wadium wynosi 15.000,00 zł i należy je wpłacić do dnia 18 listopada 2014r.

Pierwszy przetarg został zorganizowany w dniu 4 sierpnia 2014r.
Drugi przetarg został zorganizowany w dniu 29 września 2014r.

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.).
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl/ ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17 tel. 33 84 29 217.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonej w Oświęcimiu. 

1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/5 o pow. 93,69 m2 wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego w działce 2006/220 o pow. 571m2 objętej Kw KR1E/00016571/2.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000,00 zł.

 3. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2014r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

4. Wadium wynosi 15.000,00 zł i należy je wpłacić do dnia 18 listopada 2014r.

Pierwszy przetarg został zorganizowany w dniu 4 sierpnia 2014r.
Drugi przetarg został zorganizowany w dniu 29 września 2014r.

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.).
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl/ ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17 tel. 33 84 29 217.