10.11.2014

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Chełmońskiego obejmującej działkę 715 o pow.401 m2, jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy, ujawnioną w księdze wieczystej KR1E/00029774/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, stanowiącą własność Gminy Miasto Oświęcim. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.770,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 10 grudnia 2014 r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Chełmońskiego obejmującej działkę 715 o pow.401 m2, jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy, ujawnioną w księdze wieczystej KR1E/00029774/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, stanowiącą własność Gminy Miasto Oświęcim. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.770,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 10 grudnia 2014 r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.