30.01.2014

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. mjr Szewczyka, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działkę 1362/13 o pow.29 m2 zabudowaną budynkiem gospodarczym, KR1E/00030453/3 miasto Oświęcim obręb Oświęcim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.232,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote).
Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
Wadium wynosi 1.000,00 zł i należy wpłacić do dnia 6 marca 2014 r

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. mjr Szewczyka, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działkę 1362/13 o pow.29 m2 zabudowaną budynkiem gospodarczym, KR1E/00030453/3 miasto Oświęcim obręb Oświęcim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.232,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote).
Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
Wadium wynosi 1.000,00 zł i należy wpłacić do dnia 6 marca 2014 r

 

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Dostęp do drogi po działce 1362/15 istniejącym szlakiem drogowym, na zasadzie służebności. Odpłatność z tyt. ustanowienia służebności 2.963,00 zł netto (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote) i podlega przepisom ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełly 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim http://um.oswiecim.pl/ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.