12.12.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży obejmujących:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży obejmujących:

działkę pgr 1238/202 pow.969 m2 położoną w rejonie ul. Żwirki i Wigury,
nieruchomość zabudowaną budynkiem przy ul. Piastowskiej 11 obejmującą działki pgr 2313 pow.180 m2, pgr 316 pow.101 m2,
– działkę pgr 1150/128 pow.19 m2 i udział 1/43 część pgr 1150/164 pow.2079 m2 położone w rejonie ul. Jaracza.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 31 stycznia 2013 r.