22.09.2011

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

 Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

– działki pgr 1150/78 pow.1108 m2, pgr 1150/112  pow.1630 m2, pgr 1150/114 pow.7213 m2, pgr 1905/6 pow.1405 m2, pgr 1905/7 pow.540 m2, w rejonie ul. Leszczyńskiej,
– działka pgr 1427/77 pow.679 m2, ul. Polna,
– działka pgr 2006/1176 pow.2 m2, ul. Obr. Westerplatte,
– działka pgr 1922/3 pow.247 m2 zabudowana budynkiem ul. Górnickiego 20.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 7 listopada 2011 r.